Privacy statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Welzijn Baarn van u verwerkt. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Stichting Welzijn Baarn veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met ons belt. Ook als u de website van Stichting Welzijn Baarn bezoekt, verstrekt u ons persoonsgegevens: het IP-adres van uw computer of mobile telefoon.

Waarvoor gebruikt Welzijn Baarn uw persoongegevens?

Waarvoor gebruikt Stichting Welzijn Baarn uw persoonsgegevens? Stichting Welzijn Baarn mag persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • uw toestemming;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (bv. verwerking vrijwilligersovereenkomst);
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de verwerking van uw gegevens is gerechtvaardigd in verband met deelname aan activiteiten of andere dienstverlening van Stichting Welzijn Baarn.

Stichting Welzijn Baarn verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een goede bedrijfsvoering en dienstverlening. Het betreft bijvoorbeeld de volgende activiteiten:

  • Deelname aan recreatieve activiteiten waarvoor u zichzelf inschrijft: hierbij volstaan NAW-gegevens en gegevens voor bereikbaarheid.
  • Deelname aan educatieve activiteiten zoals een Taalles: hierbij wordt aanvullende informatie geregistreerd voor het leveren van een juist aanbod. Voorbeelden zijn: opleidingsachtergrond (in huisland), schoolniveau, stimulerende en belemmerende factoren bij het leren.
  • Gebruikmaking van onze dienstverlening bij het Bureau Vrijwilligerswerk: hierbij wordt aanvullende informatie geregistreerd ten bate van de inzetbaarheid van een vrijwilliger. Dit kan zijn informatie over beschikbaarheid, belemmeringen, kwaliteiten, voorkeuren etc.
  • Uitvoeren van vrijwilligerswerk bij Welzijn Baarn: hierbij wordt aanvullende informatie verzameld in het belang van u als vrijwilliger/maatje, maar ook in het belang van bezoekers, klanten en cursisten waarbij u bij betrokken bent. Dit gaat in ieder geval om een VOG, contact-gegevens, geboortedatum en om uw rekeningnummer, zodat vergoedingen uitbetaald kunnen worden.
  • Advies en ondersteuning: Coaching van jeugdigen, ouderenadvies, mantelzorg-ondersteuning, administratieve/formulieren ondersteuning, hulpdienst: hierbij worden extra persoonsgegevens verzameld over de persoonlijke situatie met betrekking tot de vraag die bij ons neergelegd is. Dit kan gaan over school, gezondheid, thuissituatie, vrijetijdsbesteding, financiële zaken etc.

Hoe gaat Stichting Welzijn Baarn met uw persoonsgegevens om?

Stichting Welzijn Baarn heeft een document opgesteld waarin zij haar beleid heeft beschreven. Welzijn Baarn verwerkt informatie zoveel mogelijk digitaal en werkt volgens de protocollen (ISO 27001 en/of NEN 7510) die we hiervoor met onze automatiseerder hebben afgesproken. Persoonsgegevens die op schrift staan, bewaren we achter slot en grendel.

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Stichting Welzijn Baarn passende technische en organisatorische maatregelen. Digitaal werken we in een afgeschermde omgeving in een beveiligd datacentrum. Gevoelige informatie wordt extra afgeschermd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen willen we ook dat binnen Stichting Welzijn Baarn niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens worden opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers en vrijwilligers voor wie het noodzakelijk is om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker en vrijwilliger van Stichting Welzijn Baarn heeft daarom een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Dit geldt eveneens voor derden die door Stichting Welzijn Baarn zijn gecontracteerd. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding.

Bewaartermijnen

Stichting Welzijn Baarn bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. In het verwerkingsregister heeft Welzijn Baarn vastgelegd voor welke gegevens welk bewaartermijn wordt toegepast.

Gegevens verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de met u overeengekomen overeenkomst/deelname of wanneer u ons hiervoor uw toestemming heeft gegeven. Iedere toestemming die u aan ons heeft gegeven, kan op elk moment worden ingetrokken door u. Stichting Welzijn Baarn kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Stichting Welzijn Baarn haar medewerking.

Bezoek aan de website van Stichting Welzijn Baarn

Als u onze website bezoekt, registeren we uitsluitend uw IP-adres voor zover noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Stichting Welzijn Baarn houdt IP-adressen bij uitsluitend ter bestrijding van internetfraude. Op onze website houden we geen bezoekgegevens bij. Wij maken ook geen gebruik van cookies op deze website.

Uw Rechten

U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen uw gegevens bijwerken of wissen tenzij we ze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden.

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@welzijnbaarn.nl of door een brief aan ons te sturen voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij bevestigen de ontvangst van uw verzoek en reageren binnen één maand op uw verzoek. Wij vragen u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of als we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Klachten

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Over dit privacy statement

Stichting Welzijn Baarn kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 1 maart 2020. De meest recente versie vindt u altijd op www.WelzijnBaarn.nl .

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op.

Stichting Welzijn Baarn
Oranjestraat 8
3743 GD Baarn
035 – 541 8600
info@welzijnbaarn.nl